2015

2015

A 2015-os egyszerûsített beszámoló, eredmény-kimutatás és közhasznúsági melléklet megtekintéséhez  kattintson ide.

1.     Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Az Alapítvány célja, hogy a film, videó és fotográfiai szakterületeken az ismeretek gyarapításával, és elterjesztésével, a vizuális alkotóképesség kibontakoztatásának segítésével a fiatalok és felnõttek számára iskolarendszeren kívüli és alkotótábori formában szervezett képzések, kiállítások és bemutatók szervezése révén biztosítsa a tehetségek kibontakozását, növelje a nagyközönség elõtti hazai és nemzetközi bemutatkozás lehetõségének esélyét, és elõsegítse az Európai Unió országainak társszervezeteivel és alkotóival, valamint a határon túli magyarság mûvészeivel és közönségével létrejövõ kapcsolatok megteremtését és fenntartását.

Az Alapítvány az általa támogatott és segített film, videó és fotográfiai felnõttképzési tanfolyamok, programok, kiadványok és egyéb rendezvények, valamint az általa segített alkotó mûvészeti erõk kibontakozása és a szakmai tudás bõvítése révén elõsegíti a mûvelõdést, a munkaerõpiaci elhelyezkedés esélyeinek növelését, a természeti, a környezeti, a kulturális értékek megbecsülését, és az élethosszig tartó tanulás megvalósulását.

2.     Tevékenység:

Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:

Az Ectv. figyelembevételével az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja a közfeladatok teljesítésére vonatkozó jogszabályhelyek megjelölésével:

a)         1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségû szervek feladat- és hatásköreirõl 121. § a)-b) bekezdése alapján: Közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának/ mûvelõdésre szervezõdõ közösségek tevékenységének/ a lakosság életmódja javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása; mûvészeti intézmények/lakossági mûvészeti kezdeményezések, önszervezõdések támogatása, a mûvészi alkotó munka feltételeinek javítása, a mûvészeti értékek létrehozásának, megõrzésének segítése

b)         2001. évi CI. tv. a felnõttképzésrõl 3. § (2) a) b) bekezdése alapján: Felnõttképzési tevékenység: meghatározott jogalanyok e törvénynek megfelelõ, saját képzési programja alapján megvalósuló iskolarendszeren kívüli olyan képzése, amely célja szerint meghatározott képzettség megszerzésére, kompetencia elsajátítására irányuló általános, nyelvi vagy szakmai képzés; a felnõttképzéshez kapcsolódó szolgáltatás.

c)         2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7. 7. pontja alapján: kulturális szolgáltatás, filmszínház, elõadó-mûvészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme; a helyi közmûvelõdési tevékenység támogatása;

d)         2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 115. § f, g) bekezdése értelmében: kulturális autonómia megerõsítésére önszervezõdés szervezésének/mûködtetésének támogatása; nemzetiségi közösséghez kötõdõ kulturális javak megõrzése.

e)         2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 8. pontja értelmében: Szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatások/ellátások

 

Közhasznú tevékenység célcsoportja: 17-99 éves korig tanulni vágyok, a fotográfia, a film és a kapcsolódó társmûvészetek iránt érdeklõdõ személyek és szervezetek

Közhasznú tevékenységbõl részesülõk létszáma: évente kb. 200 fõ

Közhasznú tevékenység fõbb eredményei: 2015-ben a szokott módon, három évfolyamon indult képzés a 2014/2015-es tanév második és a 2015/2016-os tanév elsõ félévében.

 

A következõ rendezvények valósultak meg:


A SZELLEMKép 2014-ben ünnepelte mûködésének 20. évfordulóját. Az alkalomhoz illõen jubileumi rendezvénysorozatot szervezett, az NKA támogatásával. Az elõzõ év sikereire való tekintettel szeretnénk hasonló színvonalon lebonyolítani 2015- évi kiállításainkat is, ehhez kérnénk ismét segítségüket. Az iskola fotográfus és filmes iskola, kiállítás-szervezõ alapítvány, alkotótábor, mûvészeti folyóirat, kulturális közszereplõ, egy olyan szellemi mûhely, melynek célja a tehetséggondozás. Az elmúlt két évtizedben kikerült tanítványok egy része ma már a hazai fotográfiai élet meghatározó személyisége, néhányan már maguk is mesterek és tanárok.

2015. SZEPTEMBER - DIPLOMAKIÁLLÍTÁS

A Szellemkép Szabadiskola 2015. évi diplomázó osztályának diplomamunkái kerülnek bemutatásra. (15 diplomázó diák, kb. 150 db fotográfia, 30x40, 40x50 és 50x70 cm-es méretû fém keretekben, paszpartuval ellátva, vagy egyedi technikával installálva.)

Helyszín: Patyolat kulturális befogadótér, 1082 Budapest, Baross u. 85.

Diplomázók névsora: Boda Ágnes, Egly Viktor, Énekes Barbara, Gyulai Szilvia, Kovács Mónika, Malustyik Mariann, Maráczi Krisztián, Nagy Krisztina, Rádi Péter, Sólyom László, Szodorai, Regina, Badacsonyi Ferenc, Bagics Gábor, Buza Virág, Dési Krisztina

Kurátorok, konzulensek: Fuchs Lehel, Fejér János, Molnár Zoltán, Pályi Zsófia, Zagyvai Sára, fotográfusok, az iskola tanárai.

Kísérõprogramok: megnyitó, zenekari fellépés, esetlegesen kihelyezett elõadások

2015. OKTÓBER/NOVEMBER - MESTEREK ÉS TANÍTVÁNYOK ÖSSZEGZÕ KIÁLLÍTÁS

A 2015-ben az NKA támogatásával megjelenõ, az elmúlt 20 évet bemutató jubileumi albumkötet köré egy könyvbemutatóval egybekötött összegzõ kiállítást tervezünk. A kiállításon bemutatásra kerülnek a könyvben megjelenõ legértékesebb alkotások, kiállítási kópiák és vetítések formájában. A kiállítás mellé kísérõprogramok megvalósítását is tervezzük, felolvasóestek, beszélgetések, filmvetítések. (a tervek szerint kb.70-100 db fotográfia, helyszíntõl függõen)

Helyszín: tervezés alatt (egyeztetés a Café Budapest Fesztivállal, illetve a Mûcsarnokkal). A Patyolat kulturális befogadótér ezt a rendezvényt is befogadja, de terveink szerint szeretnénk új rendezvényhelyszínt is bevonni.

További események:

Szellemkép Szabadiskola ösztöndíj pályázata 2015.

A Szellemkép Szabadiskolában 2015-ben ismét három évfolyamon indult képzés a tavaszi és az õszi félévében. Ösztöndíjpályázaton 8 db ösztöndíj került kiadásra, alapítványi támogatással.

 

Pályázatok:

Támogatási program: A SZELLEMKÉP ALAPÍTVÁNY 2015. ÉVI, CSOPORTOS KIÁLLÍTÁSAI

-          támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

-          forrása (központi, önkormányzati, nemzetközi, más): állami

-          támogatás idõtartama: 2015. január 1-dec. 31.

-          támogatás összege: 600.000 Ft

-          tárgy évre jutó összeg: 600.000 Ft

-          tárgy évben felhasznált összeg: 600.000 Ft

-          tárgy évben folyósított összeg: 600.000 Ft

-          támogatás típusa (visszatérítendõ, nem visszatérítendõ): nem visszatérítendõ

-          tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 600.000 Ft

-          személyi: -

-          dologi: 600.000 Ft

-          felhalmozási: -

-          Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A Szellemkép Szabadiskola 2014-ben ünnepelte mûködésének 20. évfordulóját. Az alkalomhoz illõen, iskolánk kiállítás-sorozatot, filmvetítéseket, performanszokat, kerekasztal-beszélgetéseket, koncerteket, ünnepi rendezvényeket, jubileumi alkotótábort szervezett. (Részletek: ld. fent)

 

Támogatási program: NKA- Szellemkép Alkotótábor

-          támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

-          forrása (központi, önkormányzati, nemzetközi, más): állami

-          támogatás idõtartama: 2015. május 17.-dec. 31.

-          támogatás összege: 1.000.000 Ft

-          tárgy évre jutó összeg: 1.000.000 Ft

-          tárgy évben felhasznált összeg: 1.000.000 Ft

-          tárgy évben folyósított összeg: 1.000.000 Ft

 -          támogatás típusa (visszatérítendõ, nem visszatérítendõ): nem visszatérítendõ

-          tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 1.000.000 Ft

-          személyi: -

-          dologi: 1.000.000 Ft

-          felhalmozási: -

-          Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: 

A SZELLEMKépalapításával egy idõben, 1994 óta minden évben megrendezzük a Szellemkép Fotográfus és Filmes Alkotótábort, a Zala megyei településen, Pacsán, 2014-ben a 20 éves jubileumot követõen új helyszínt választottunk,.2015-ben Murakeresztúron tartottuk meg a tábort Három Határ címmel. . A tábor lebonyolítása érdekében nyújtottunk be pályázatot, összesen 2.770.000 Ft-ot igényelve. A támogatási döntés értelmében 1.000.000 Ft összegû támogatást, 36%-os támogatási intenzitást ítélt meg a támogató szerv, melyet ezúton szeretnénk megköszönni. A megvalósítás eredményességének elemzése A támogatási összeg megítélésének köszönhetõen a megszokott, tervezett programokon túl további elõadásokat, eseményeket sikerült megvalósítanunk. Az eredeti terveink szerint a meghívott kurzusvezetõk a következõk voltak: Molnár Zoltán, Hajdú D. András, Fejér János, Zagyvai Sári, Zalka Imre fotográfusok, Fuchs Lehel fotográfus, operatõr, Medgyesi Gabriella szerkesztõ, rendezõ. Továbbá a tábordíjat sikerült egységesen 27%-kal csökkenteni, valamint a tanári/elõadói honoráriumokat 17%-kal növelni. Összesen 36 fõ vett részt az alkotótáborban.

Ösztöndíj pályázat Alkotótábori részvételre

Az ösztöndíjak odaítélése során a Szellemkép Alapítvány a beérkezett munkák és a támogatás reményében 2 - teljes, 6 - 50%-os ösztöndíjat, valamint 6 támogatott részvételt ítélt oda és osztott ki. Így az ösztöndíjra pályázók szinte mindegyike valamilyen támogatásban részesülhetett. Ennek köszönhetõen az ország távoli részeibõl is akadtak olyan részvevõk, akik e pályázat nélkül nem tudtak volna fotográfiát tanulni. Az õ nevükben is köszönjük.

 

Támogatási program: NKA- A Szellemkép Mûvészeti Internetes folyóirat 2015. évi megjelentetésére

-          támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap

-          forrása (központi, önkormányzati, nemzetközi, más): állami

-          támogatás idõtartama: 2015. január 1-dec. 31.

-          támogatás összege: 600.000 Ft

-          tárgy évre jutó összeg: 600.000 Ft

-          tárgy évben felhasznált összeg: 600.000 Ft

-          tárgy évben folyósított összeg: 600.000 Ft

-          támogatás típusa (visszatérítendõ, nem visszatérítendõ): nem visszatérítendõ

-          tárgyévben felhasznált összeg részletezése: 600.000 Ft

-          személyi: -

-          dologi: 600.000 Ft

-          felhalmozási: -

-         Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása:

 

SZELLEMKÉP FOLYÓIRAT MÛVÉSZETI ISMERETTERJESZTÕ TERÜLETEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ONLINE MEGJELENTETETT INTERNETES FOLYÓIRAT

A SZELLEMKép 2015-ben ünnepelte mûködésének 21., a Szellemkép Folyóirat pedig a 26. évfordulóját. Az hagyományainkhoz illõen, iskolánk kiállításokat, filmvetítéseket, performanszokat, kerekasztal-beszélgetéseket, alkotótábort szervezett. Az elmúlt 20 évet összefoglaló mûvészeti album és az ezt bemutató nagy kiállítás (a Bálna kiállító termében) is elkészült 2015-ben. Ez év során megvalósult a sok rendezvényen túl az NKA támogatásának segítségével a Szellemkép Folyóirat 2015-ös megjelentetése, ennek érdekében nyújtottunk be Önökhöz pályázatot, összesen 2.300.000,- Ft-ot igényelve. A támogatási döntés értelmében 600.000 Ft összegû támogatást, 24%-os támogatási intenzitást ítélt meg a támogató szerv, melyet ezúton szeretnénk megköszönni. A megvalósítás eredményességének elemzése, szakmai vonatkozásai, tapasztalatai A támogatási évben folyamatos munka során 55 cikket jelentettünk meg. Továbbra is igyekeztünk a külsõs szerzõk mellett a Szellemkép diákjai és tanárai, és szellemi mûhelye körül csoportosuló fiatalok közül válogatni. Szerettünk volna – alapítványunk alapvetõ célkitûzéseihez mérten – lehetõséget adni tehetséges fiataloknak a bemutatkozásra, publikálásra, akár saját munkáik megismertetésére, illetve a szakmai életbe való aktív bekapcsolódásra. Fõszerkesztõ: Fuchs Lehel, a Szellemkép Alapítvány kuratóriumi elnöke Szerkesztõk: Fuchs Máté, Gáspár Balázs Korrektúra: Fuchs Máté, Medgyesi Gabriella


Szellemkép 1999-2008 - Minden jog fenntartva - Készítette: Highlight Design Studio - Szellemkép