Szellemkép Szabadiskola | Fotós Iskola


Fotó szak

Iskolánkban a fotó szak hároméves, mely a magyarországi állami oktatásból egyelõre még hiányzó alap-, közép- és fõiskolai rendszerû fotós képzésnek felel meg. Hallgatóinknak kreatív képzést biztosítunk etûdrendszerû, folyamatos mûhelymunkára épülõ tematika alapján, melyet részben a Magyar Iparmûvészeti Fõiskola tanáraival együtt dolgoztunk ki.   

Mindhárom év folyamán csak szakmai tárgyakat tanítunk. Keresztféléves oktatás zajlik, a szemeszterek októberben és februárban is indulnak. Az elsõ félév nyitott, felvételi vizsga nincsen, a hallgatókat a jelentkezés sorrendjében vesszük fel.   

A jelentkezés feltétele:

 • betöltött 17. év és középiskolai tanulmányok végzése, 
 • vagy középfokú végzettség.

 


Elõképzettséggel rendelkezõk figyelmébe!

Az elsõ félév kezdõknek indul. Elõképzettséggel rendelkezõk sikeres felvételi vizsga után egybõl a második vagy indokolt esetben akár a harmadik évfolyamot kezdhetik el. A felvételi beszélgetésre saját munkákat kell hozni (kb. 10 db 13x18-as vagy 18x24-es fekete-fehér és színes képet).


Az I. évfolyamról - ALAPFOKÚ FOTOGRÁFUS KÉPZÉS

 

 • Az elsõ szemeszter egy félévbõl áll. 
 • Az alapozó képzés során a hallgatók technikai szempontból a felvételtechnikai és utómunkákkal kapcsolatos alapismereteket sajátíthatják el. 
 • Megismerkedhetnek a kompakt, bridge és tükörreflexes kisfilmes formátumnak  megfelelõ digitális eszközökkel, az ehhez kapcsolódó számítástechnikai alapismeretekkel (formátumok, raw, tiff,jpg, tömörítés)a képfeldolgozás alapjaival( photoshop, kamera raw, bridge). 
 • Természetesen a hallgatóknak alkalma van a fekete-fehér felvételkészítés és laborálás alapismereteit is megtanulni. 
 • Elsajátítják a fotó formanyelvi eszközeinek használatát (kompozíció, világítás, mélységélesség, stb), melynek segítségével kialakul saját képi látásmódjuk.
 • Ugyanakkor a vizuális kultúra olyan alapvetõ ízlésformáló ismereteit is elsajátítják, melyek biztonságos eligazodást tesznek lehetõvé ezen a területen. A kurzus kreatív szemlélete pedig a szakmához kapcsolódó olyan értékeket és irányokat is megmutat, melyek nem láthatók a hazai lefelé nivellált, általános konzummédiákban. 
 • A képzés folyamatos mûhelymunkára épül, melyben elmélet és gyakorlat egyforma fontosságú. Ennek megfelelõen alakul az órák felépítése is: az elméleti ismeretek elsajátítása után szempontmegbeszélés, ennek alapján a fotós feladat kiadása, a következõ óra elején pedig a képek elemzése, megbeszélése következik. 
 • Az oktatás kiscsoportos, szeminárium jellegû, így lehetõség van az egyéni konzultációra. 
 • A gyakorlati feladatok elkészítéséhez korlátlan idejû analóg és digitális laborhasználatot biztosítunk az iskolánkban található három munkapados laborban.

 

Az I. évfolyam témakörei: 

      - fényképészeti alapismeretek
      - felvételtechnika, kisfilmes felvételkészítés
      - a digitális alapfogalmak (bit, byte, pixel, file, stb), képformátumok(bitmap - grayscale -    
        RGB - CMYK), fájlformátumok / tömörítés: - RAW - JPG - TIFF
      - analóg és digitális kameratípusok, objektívek, jelölések, automatikák
      - az elektronikus képrögzítés alapjai, digitális fotográfiai eszközök
      - gyakorlati lehetõségek és korlátok kompakt, és tükörreflexes, cserélhetõ optikás, digitális 
        fényképezõgépek használatakor
      - világítás- és laborgyakorlat
      - felvételi nyersanyagok, vegyszerek, fotópapírok
      - a fekete-fehér hívás eszközei, eljárásai
      - digitális utómunka (archiválás, nyomtatás, mentés) és a hozzájuk kapcsolódó  
         alapfogalmak, képek   elõkészítése -nyomtatásra, levilágításra, nyomdai feldolgozásra
      - nagyítások, kontaktmásolatok készítése
      - fotóesztétikai alapok
      - a technikatörténet alapjai
      - képbírálat-képelemzés- kompozíció
      - a fotó formanyelvi eszközei és azok alkalmazása a gyakorlatban

A szemeszter ideje 60 óra, délutáni órarendben, hétköznap (heti 1x4 óra 16-19.30-ig, mindig ugyanazon a napon), ezen felül  laborgyakorlat tetszés szerinti idõpontban.

A félév végén a hallgatók vizsgát tesznek. A fõiskolai jellegû vizsgarendszerben elméleti és gyakorlati vizsga alapján értékelnek tanáraink. 

 
Sikeres vizsga után - melybe beleszámít a hallgató évközi munkája is - a kurzus a második évfolyamon folytatható.

Minden szemeszterben ösztöndíj pályázatot írunk ki, az aktuális pályázatról Facebook oldalunkon lehet tájékozódni!

Jelentkezés ITT:  bit.ly/2T0At9X

További információt kérni a szellemkep@gmail.com címen lehet!

 


 

A II. évfolyamról - HALADÓ FOTÓS KÉPZÉS

A második szemeszter két félévbõl áll. Ideje 120 óra (2x60 óra), délutáni órarendben, hétköznap (heti 1x4 óra 16- 19.30-ig, mindig ugyanazon a napon).
Az elsõ évfolyam alapképzése után a második év a Magyarországon hiányzó középiskolai fotósképzésnek felel meg.


A II. évfolyam tantárgyai:
A két félév tematikailag kétfelé csoportosítva tárgyalja a fotográfia egészét. 

 • I. az emberábrázolást nélkülözõ, illetve 
 • II. az embert ábrázoló fotográfiai problémák (porté, autonóm riport) 


Mindezt az alábbi kiegészítõ tárgyak szövetébe ágyazva:
- fotótörténet
- fotóesztétika
- fotótechnika
- világításgyakorlat
- fényképészeti gyakorlatok
- laborgyakorlat, különleges eljárások
- a felvételi és utómunka során alkalmazható trükkök
- képalkotás
- mûfajelmélet
- fotópszichológia
- kreatív portréfotó
- riport- és dokumentumfotó

A sikeres másodéves vizsga után iskolai bizonyítványt adunk.

Emellett a fotósgyakorlatokból olyan portfolió állítható össze, amely jelentõsen megkönnyíti a fotós pályakezdést. Azok az állami mûvészeti felsõoktatásba átjelentkezõ hallgatóink, akiket vonz a nappali tagozat és a biztonságtudatot ma egyre kevésbé nyújtó állami diploma, könnyûszerrel veszik a felvételi akadályokat. 

A II. év második félévétõl lehetõség van a webes önálló porfolió összeállítására, melyhez a felületet az iskola biztosítja. 


 


 

A III. évfolyamról - FOTOGRÁFUS MESTERSZAK

A harmadik szemeszter három félévbõl áll. 

Az elsõ két félév a specializációk idõszaka.Hallgatóink mesterkurzusokon orientálódva - mint tárgyfotó, épületfotó, megrendezett fotó, fiktív portré, autonóm riport-, és dokumentumfotó, fotogram, camera obscura, archaikus technikák, színes technika, mûtermi gyakorlat, digitális mesterkurzus stb. - választják ki szakterületüket, melybõl aztán elkészítik diplomamunkájukat, majd bizottság elõtt megvédik azt. 

A 3. év a diplomakiállítással zárul.   

A diplomavédésen az iskola tanárain és a külsõs konzulens tanárokon kívül meghívottként, a Magyar Iparmûvészeti Egyetem, a Fiatal Fotómûvészek Stúdiója vagy a Magyar Fotómûvészek Szövetségének képviselõje is gyakran jelen van, a tehetséges hallgatók munkáit figyelemmel kísérik.   

A harmadévesek a fent említett intézményekkel együttmûködve, vagy az iskola önálló szervezésében egyéni és csoportos kiállításokon szerepelhetnek, illetve a Szellemkép kortárs mûvészeti folyóiratban megjelenési, publikálási lehetõséget, a legjobbaknak ösztöndíjat, vizsgamentességet biztosítunk.   

A III. évfolyam mesterkurzusok sorozatának tekinthetõ. Ez alapja lehet egy önálló, tisztán fotográfiai, kreatív szemléletû fõiskolai oktatásnak, mely nem kapcsolná német minta szerint a fotót a grafikával, vagy honi példa szerint az ipari formatervezéssel, videóval, animációval, vagy egyéb intermediális területekkel. Az iskola megalapításakor még hiányzott egy ilyen iskola a magyar oktatás struktúrájából - igazi célunk ennek megteremtése volt.


A harmadévfolyamban tanult kiegészítõ tárgyak: 

- mûvészettörténet 

- a fotó mint mûtárgy 

- kiállítástechnika, a kiállítási minõségû kópia kritériumai 

- mûterem gyakorlat

- fotógaleristák magyarországon

a külföldi portfolio összeállításának szempontjai


Jelentkezés és további információk: szellemkep@gmail.com


Szellemkép 1999-2008 - Minden jog fenntartva - Készítette: Highlight Design Studio - Szellemkép