Szellemkép Szabadiskola | Fotós Könyvek

Mesterek és tanítványok Szellemkép XX. jubileumi albumkötet

A Szellemkép Kiadó nyolcadik kiadványaként frissen megjelent albumkötet 

 A kiadvány terjedelme 316 oldal, ebbõl 290 fekete-fehér, 26 színes színes oldal, közel 450 képpel.

A bevezetõket követi egy 24 interjúból álló összeállítás melybõl a személyes visszaemlékezések és benyomások mellett kiderülnek a Szellemkép alakulásának körülményei, hogyan vált egy folyóirat mentén egy olyan mûhellyé mely film és fotószakos iskola, tábor, stúdió, filmklub, könyvkiadó, alapítvány, pályázatok, kiállítások, ösztöndíjak teremtõje.  Megismerhetik az iskola struktúráját és tematikáját, az oktatás alapelveit. Bemutatjuk tanárainkat, akik az évek során hozzájárultak ahhoz a 20 éven keresztül zajló minõségi oktatáshoz, ami megalapozta szakmai presztízsünket. Hallgatóink közül kiemeljük azokat, akik nálunk folytatott tanulmányaikkal bekapcsolódtak a hazai fotográfiai és filmes életbe, s azon belül meghatározó szerepet töltenek be ma is. Több tematikus fotóalbum fejezet mutatja meg a mesterek és tanítványok munkáit, melyeket az iskola-diplomamunkák-tábor kiállításaihoz kapcsolódó esszék, kiállítás megnyitó szemelvények gazdagítják. Majd az újság története és szemelvények esszék.  Végül a függelék a kiállítások, kiállítók, tanárok listájával.

  • Szerkesztõk: Fuchs Lehel, Medgyesi Gabriella
  • Tervezõszerkesztõk: Fuchs Lehel, Mertlik Ferenc
  • Nyomdai elõkészítés: Szellemkép
  • Készült az NKA támogatásával a Keskeny Nyomdában 2014-15-benFUCHS LEHEL : FALUVÁROS

Fuchs Lehel FALUVÁROS címû fotóalbuma a Szellemkép Mûvészeti Folyóiratot 20 éve kiadó Szellemkép Kiadó hatodik könyve. A kiadvány kapható könyvesboltokban és a szerkesztõség címén (1072 Bp. Dob utca  20 II/25). Miltényi Tibor esztéta, Podmaniczky Szilárd író és a szerzõ esszéivel. Az album a 12 esszé mellett három tematikus anyagot, összesen 173 fekete fehér fotográfiát tartalmaz. A kötet javát a Faluváros sorozat adja, mely képpárokba rendezve 110 fotográfiából áll. A képpárok egymással szoros összefüggésben egy-egy oldalpáron kapcsolódnak kompozíciós, és tartalmi megoldásokkal, különbözõ asszociációs kapcsolatokat kínálva, melyek a képek önálló jelentésén túl különleges  izgalmat adnak ennek az anyagnak. A D79 konceptuális anyag, amiben a képek között több tartalmi és fotográfiai kapcsolat van. Részben személyes, részben a fotósok által jól ismert Kodak vegyszerre való utalást sejteti. Felfedezhetõ ebben a sorozatban egy filmszerû történet, egy önreflexió, a fényképezés gesztusával és egyetlen szereplõ minél több fotográfiai aspektusba helyezésével.

IMPRESSZUM

Szerzõ:Fuchs Lehel
Tervezõszerkesztõ: Fuchs Lehel, Mertlich Ferenc
Nyomdai elõkészítés és kivitelezés: Demax Mûvek Kft
Készült az NKA Fotómûvészeti Kollégiumának támogatásával


Szellemkép Könyvek 6., 2009


 

  SZARKA TAMÁS : VÁVÁVÁ

Szarka Tamás költõt  a közönség leginkább a felvidéki Ghymes együttesbõl ismeri, hiszen annak dal-, és zeneszerzõje, prímása, frontembere is. Elsõ önálló verseskötetét a Szellemkép saját finanszírozásában 2000-ben jelentette meg.
A kötet zömében eddig még nem közölt verseket tartalmaz, de néhány jól ismert legendás dal szövege is megtalálható.


IMPRESSZUM

Kiadta és a nyomdai elõkészítést végezte a Szellemkép Bt.
Szerzõ:Szarka Tamás
Tervezõszerkesztõ és felelõs kiadó:Fuchs Lehel
Szerkesztõ :Medgyesi Gabriella
Nyomás és kötészet: STAFF Line BT.
A címlap Szarka Tamás rajzának felhasználásával készült
Fotó: Fuchs Lehel


Szellemkép Könyvek 5.,2000
KÓKAI KÁROLY : MÛVEK, KIÁLLÍTÁSOK, ÍRÁSOK

1992 tele és 1997 tavasza között keletkezett 30 bécsi, kölni, bázeli, kremsi és müncheni kiállítás kritikáját, könyv- és folyóiratrecenzióit gyûjti össze ez a kötet. Az idôben és térben pontosan behatárolható területen azonban egy nagyszabású próbálkozás bontakozik ki az olvasó elôtt: a modern képzômûvészetnek, fényképészetnek, filmnek, kultúrtörténetnek konkrét mûalkotásokhoz és eseményekhez kapcsolódó átfogó és mélyreható elemzése.
Elméleti fotográfiai írások mellett, többek között – Robert Mapplethorpe, Walker Evans, Cindy Shermann és a Magnum-csoport munkásságáról is olvashatunk.

IMPRESSZUM
 
Szerzõ: Kókai Károly
Tervezõszerkesztõ:Fuchs Lehel
Felelõs kiadó:Medgyesi Gabriella
Kiadta és a nyomdai elõkészítést végezte a Szellemkép Bt.

Készült az Osztrák Kulturális Intézet és az Osztrák Kelet- és Délkelet -Európa Intézet támogatásával

Szellemkép Könyvek 4., 1999
MILTÉNYI TIBOR: PAPP GERGELY

"Mindent fényképeztem, ahol érdekes-félét láttam, például a vetést. Innen fényképeztem, amikor a nap felbútt. Kinn a halászatban csónakot, vizet, hálót, mindent. Nekem mindegyik képemben az tetszett, hogy meg tudom örökíteni. Az utánam jövõknek megmutatni, hogy na, így történt, vagy ilyen volt a híd vagy az állomás. A képekrõl át tudja gondolni az ember, hogy milyen is volt az egész élete. Hol jártam meg miket csináltam: errõl tudja az egész világot tájékoztatni az ember. Az embernek a fényképezõgép egy világméretû ösmertség. Evvel tudok mindent bizonyítani: mi voltam és mivé lettem" /Papp Gergely/.

IMPRESSZUM

Szerkesztette és a bevezetõt írta: Miltényi Tibor
Tervezõszerkesztõ: Fuchs Lehel
Felelõs kiadó:Medgyesi Gabriella
Kiadta és a nyomdai elõkészítõ munkát végezte a Szellemkép Bt.

Készült az NKA Fotómûvészeti Kollégiumának támogatásával

Szellemkép Könyvek 3., 1998
LEHEL FERENC : CSONTVÁRY


Ez a kiadvány nem csak a Csontváry-kérdés árnyaltabb megközelíthetõségét célozza, hanem Lehel Ferencnek is megpróbál végre igazságot szolgáltatni.
Elõttünk áll egy ember, aki még életében -amikor ez még nem volt divat-felfedezi Csontváryban a zsenit, s ezt egy nagyon érdekes könyvben megírja. Nyolc évig nem történik szinte semmi. Akkor azok, akik Csontváry hagyatékát halála után semmire sem tartották, kiállítást rendeznek neki, s beüt a siker. (1) Lehel ekkor lényegesen kibõvítve újra kiadja könyvét - mely valószínûleg életének abszolút csúcspontja -,de megint semmi hatása, csak a szakmai elõítéletek izmosodnak körülötte.Csontváry második felfedezésekor, az 1960-as évek elején Lehel már rég emigrációban él (a zsidótörvények hatására hagyta el végleg az országot 1939-ben). Távollétében könnyû az õ szerepét bagatellizálni. A gyér számú utalásokban csak lenézés, szándékos félreértések, sõt, bizonyíték nélküli gyanúsítgatások szerepelnek vele kapcsolatban. Gyakorlatilag megfosztják õt világraszóló felfedezésétõl. Elképzelem hogyan élte meg mindezt már nagyon idõsen Londonban vagy Sao Paulóban, ha egyáltalán értesítette bárki is, hogy megint nélküle jött el Csontváry ideje Magyarországon.
És itt vagyunk most, a harmadik Csontváry-reneszánsz idején; csak azt szeretném, hogy ez már ne Lehel Ferenc nélkül történjen meg. Ki-ki eldönthesse, hogy milyen színvonalú gondolkodó volt, hogyan interpretálta valójában Csontváryt...

IMPRESSZUM

Szerkesztette és válogatta: Miltényi Tibor
Tervezõszerkesztõ: Fuchs Lehel
Felelõs kiadó: Medgyesi Gabriella
Kiadta és a nyomdai elõkészítõ munkát végezte:Szellemkép Bt
Készült az NKA Képzõmûvészeti Kollégiumának támogatásával


Szellemkép Könyvek 2., 1998
MILTÉNYI TIBOR :PROGRESSZÍV FOTÓ

A könyv a progresszív fotómûvészet felõl értelmezi a fotótörténeti folyamatot, festészet és fotó kapcsolatrendszerét, s az egész mûvészettörténeti tradíciót a reneszánsztól a posztmodern végéig. A hangsúlyt a klasszikus és modern mûvészet folyamatosságára - vagyis azonosságára - helyezi, s a technikai képeket is e fejlõdés szükségszerû állomásaként értelmezi.
Kísérletet tesz a speciális fotómûvészeti esztétikum definiálására is, tudva, hogy a határesetek, a fotószerûtlenség és az anyagszerûtlenség is adott esetben része lehet a jelenségnek.
A fotótörténeti folyamatok leírásával párhuzamosan a fotóesztétika problémáit is rendszerszerûen közelíti meg; voltaképpen egy fotó- és mûvészettörténetbõl indukált fotóesztétikát ír. (Az Egyetemes fotó rész konklúzióinak hitele épp a Magyar fotó fejezet interjúiból következik.) Az illusztrációként válogatott kortárs fotók egyúttal a magyar progresszív fotómûvészet reprezentáns - a friss fejleményekre is figyelõ - kötetévé teszik a könyvet.

IMPRESSZUM

Szerzõ:Miltényi Tibor
Kiadó:Szellemkép Kiadó
Tipográfia: Virágvölgyi Péter
Készült a Pro Helvetia Kelet-Nyugati Kulturális Csere támogatásávalSzellemkép Könyvek 1., 1994
LOTTE H. EISNER: A DÉMONI FILMVÁSZON

A "démoni filmvászon" a német expresszionista film mozijában található. Démoni alakok lépnek föl itt démoni kisugárzású képsorokban.Siegfried Kracauer Caligaritól Hitlerig címû klasszikus filmszociológiai mûve mellett Lotte Eisner elsõ ízben 1955-ben megjelent  kritikai esszé elemzése is klasszikusa ma már a német filmtörténetírásnak. Lotte Eisner (1896-1983) egyfelõl a közelrõl érintett kortárs személyes élményei és emlékei alapján, másfelõl több évtized történei távlatából elemezte a 20-as évek német filmjének színtérképét.Könyvének érzelmi, módszertani, stiláris gyökerei még abba az idõbe nyúlnak vissza, amikor 1927-tõl 1933-ig szerkesztõje és kritikusa volt a Berlinben megjelenõ Film- Kuriernak.Miután emigrálni kényszerült, az évek múlásával mindinkább mint "elveszett paradicsomra" tekint vissza a huszas évek berlini filméletére. A démoni filmvászon helyenként beleélõ expresszionisztikus ihletettséggel és kifejezésmóddal idézi meg a tárgául szolgáló filmeket. Uyganakkor szigorú kritikai szempontokat érvényesít, és a német filmet szorosan a német irodalom és kultúra történetébe ágyazva vizsgálja.
Lotte Eisner szemében Murnau és Fritz Lang volt a német film két legnagyobb alakja. Róluk késõbb ír egy-eyg önálló könyvet is. A démoni filmvászont pedig, Pározsban élvén, átdolgozta és bõvítette a francia kiadás számára, s 1975-ben már németül is ez a változat jelent meg. A magyar fordítás ennek alapján készült.
Wenders és nemzedéke számára az Amerikában élõ Lang s a Párizsban élõ Eisner volt annak a német filmnek a még élõ két tanúja, amelyet õk folytatni akartak. Eisner is bennük látta a német film feltámadásának esélyét. De különben úgy érezte, mint poszthumusz memoárjának címe mondja:
"Valaha volt egy hazám".

IMPRESSZUM

Kiadó: Magyar Filmintézet -Filmvilág - Szellemkép
Felelõs kiadó: Gyürey Vera
Felelõs szerkesztõ: Gelencsér Gábor
A könyvet tervezte: Yasar Meral
Elõkészítés, kivitelezés: XFER Kft.
Nyomás: Veszprémi nyomda

A fordítás az alábbi kiadás alapján készült:
Lotte H. Eisner: Die dämonische Leinwald
Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1980
Fordította: Györffy Miklós

A kötet a Magyar Mozgókép Közalapítvány támogatásával jelent meg
Szellemkép 1999-2008 - Minden jog fenntartva - Készítette: Highlight Design Studio - Szellemkép